TRANSFERTECH – prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe

TRANSFERTECH – prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe

TRANSFERTECH je Stredisko transferu technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré vzniklo v roku 2010 vďaka projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ „Zlepšenie interného manažmentu STU pre prenos poznatkov do praxe“ v rámci OP Výskum a vývoj.
Projekt sa realizuje na pôde Know-how centra STU, ktoré má v tejto oblasti skúsenosti od svojho vzniku v roku 2000. Po skončení projektu bude pracovisko inštitucionalizované do štruktúry STU, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť výsledkov projektu.

Vízia vedenia STU
Dlhodobým zámerom vedenia STU v Bratislave je priradiť sa k súčasným renomovaným vedecko-výskumným inštitúciám prostredníctvom novovybudovaného strediska TRANSFERTECH  a tak prispieť k rozvoju inovácií a znalostnej ekonomiky v regióne.

Poslanie

Poslaním pracoviska  TRANSFERTECH je vytvoriť na STU priaznivé podmienky na transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe.  
Stredisko poskytuje know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva, disponuje databázou výskumných pracovísk STU a pomáha vyhľadávať partnerov / investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia.

Spolupráca so zahraničím

TRANSFERTECH spolupracuje s Centrom transferu technológií Oxfordskej univerzity – ISIS Innovation Ltd., v oblasti transferu technológií do praxe, licencovania a zakladania a prevádzkovania spin-off spoločností.